این دوره ۴ جلدی از پیش پایه تا پیشرفته با لهجه آمریکایی (Native American) برای کسانی نوشته شده که به هر دلیل  نیاز دارند از پایه تا پیشرفته گفتمان ها و ساختارهای پرکاربرد زبان انگلیسی را در بازه زمانی کوتاه دوره کنند و در ۴ مهارت زبان انگلیسی: شنیداری (listening)، نوشتاری (writing)، گفتاری (speaking) و خواندن (reading) پیشرفت کنند.

هر درس از این دوره دارای:

– گفتمان (مکالمه) آغازین

– بیان ساختار (گرامر)

– نمونه (مثال)

– آزمون چند گزینه ای

– برگردان به زبان انگلیسی

– پرسش و پاسخ (مکالمه) پایانی